พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

การเตรียมตัวในการสอบ IELTS

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สอบ IELTS IDP กรุณาศึกษาข้อมูลด้านล่างเพื่อจะได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสอบ ซึ่งจะทำให้การสอบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ผู้สอบมีความมั่นใจในการสอบอย่างเต็มที่

3-5 วันก่อนสอบ

 • เตรียมหลักฐานในการเข้าสอบให้พร้อม หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบจะต้องเป็นหลักฐานเดียวกันกับที่ผู้สอบใช้สมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบใช้หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรข้าราชการในการสมัคร หรือใช้ในวันสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้สอบควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บ ielts.idp.com/thailand/ เนื่องจากอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมก่อนวันสอบ
 • ตรวจสอบอีเมล์ของผู้สอบ เนื่องจากศูนย์สอบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนและคอนเฟิร์มเรื่องสถานที่สอบประมาณ 2 วันทำการก่อนถึงวันสอบ

ก่อนออกจากบ้านมายังสถานที่สอบ

ผู้สอบควรตรวจสอบอีกครั้ง ดังนี้ ..

 • หยิบหลักฐานการสมัครสอบตัวจริงที่ตรงตามที่ใช้สมัครสอบมาด้วย (บัตรประชาชน/พาสปอร์ต)
 • นำเสื้อกันหนาวที่จะใช้ในห้องสอบเข้าไปด้วย
 • ไม่นำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ

ศูนย์สอบ IDP ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ให้ผู้สอบสามารถฝากกระเป๋า และของอื่นๆ ที่ไม่ให้นำเข้าไปในห้องสอบ เพื่อความสะดวกของผู้สอบเท่านั้น ทางศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือสูญหายของทรัพย์สินใดๆ

เมื่อมาถึงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบแนะนำให้ผู้สอบมาถึงสถานที่สอบภายในเวลา 8.15 น.

ลำดับแรก

ผู้สอบควรตรวจสอบรายชื่อบนบอร์ดหน้าห้องสอบว่ามีชื่อของตนอยู่หรือไม่ ศูนย์สอบจะติดประกาศชื่อผู้เข้าสอบเรียงตามลำดับนามสกุลเป็นอักษรภาษาอังกฤษ หากผู้สอบไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที

ลำดับที่สอง

ผู้สอบต้องฝากของที่ไม่ใช่สิ่งที่ทางศูนย์สอบอนุญาตเข้าไปในห้องสอบ ไว้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดรับฝากของ

สิ่งของที่เราอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ มีเพียง

 • หลักฐานยืนยันตัวตนตัวจริง (ผู้สอบสามารถตรวจสอบประเภทของหลักฐานได้บนบอร์ดรายชื่อ)
 • เสื้อกันหนาว
 • น้ำดื่มบรรจุในขวดใส มีฝาปิด และไม่มีฉลาก

ลำดับที่สาม

ผู้สอบควรไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

ลำดับที่สี่

ในการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐาน ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ สำหรับผู้สอบ IELTS for UKVI เราจะตรวจหลักฐาน (บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต) และขอใบเซ็นยินยอมการเข้าสอบในกรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และขอให้ผู้สอบเซ็นชื่อก่อนการถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ

หลังจากผู้สอบผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบทันที หากเข้า-ออกจากห้องสอบหลังจากนี้ ผู้สอบจะต้องถือหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และสแกนนิ้วเข้า-ออก ทุกครั้ง

เมื่อเข้ามาในห้องสอบ

 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งผังที่นั่งของผู้สอบ ดังนั้นให้ผู้สอบนั่งตามโต๊ะที่มีที่มีบัตรสอบเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น
 • ผู้สอบควรตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรสอบถูกต้องหรือไม่
 • ผู้สอบห้ามคุยกับผู้สอบท่านอื่นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ
 • ผู้สอบต้องวางหลักฐานการสอบไว้บนโต๊ะตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ

ห้องสอบจะปิดประตูเวลา 9.00 น. ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนดเข้าสอบ และผู้สอบไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

เมื่อเริ่มสอบ IELTS

ผู้สอบควรตั้งใจฟังอาจารย์แจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ โดยอาจารย์จะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในห้องสอบ การเข้าห้องน้ำ การขอความช่วยเหลืออื่นๆ ระหว่างการสอบ การกรอกกระดาษคำตอบ และคำถาม หากผู้สอบมีคำถามให้ยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเท่านั้น ห้ามสอบถามจากผู้สอบท่านอื่น

ระหว่างการสอบข้อเขียน

 • การสอบทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลา 40 นาที
 • การสอบทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที
 • การสอบทักษะการเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาที
 • การสอบข้อเขียนทั้งสามทักษะข้างต้นจะทำต่อเนื่องกันโดยไม่มีเวลาพัก
 • ช่วงเวลาที่ผู้สอบไม่สามารถไปห้องน้ำได้คือช่วงที่สอบทักษะการฟัง (Listening) ช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บและตรวจนับข้อสอบ และช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาการสอบทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละทักษะ เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้สอบวางดินสอ ผู้สอบควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นผู้สอบอาจจะไม่ได้รับผลสอบสำหรับรอบสอบดังกล่าว

การสอบสัมภาษณ์

 • ผู้สอบควรมารอก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
 • ผู้สอบต้องนำหลักฐานแสดงตนตัวฉบับจริงซึ่งต้องเป็นหลักฐานเดียวกันกับที่ใช้สอบข้อเขียนและสมัครสอบเท่านั้น
 • ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ ฝากของส่วนตัวไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ)
 • หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกำหนด จนกว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบเข้าห้องสัมภาษณ์
 • หลังจากออกจากห้องสัมภาษณ์ ให้ผู้สอบยืนยันกับเจ้าหน้าที่เรื่องการรับผลสอบตัวจริงว่าจะให้ส่งไปที่บ้านหรือจะมารับเองที่สำนักงานของ IDP หลังจากนั้นให้ผู้สอบออกจากบริเวณการสอบทันที ไม่อนุญาตให้ผู้สอบคุยกับผู้สอบท่านอื่นที่กำลังรอเข้าสอบต่อไป

หากผู้สอบป่วยในวันสอบและไม่สามารถมาสอบได้ ให้ผู้สอบศึกษากฎการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบได้ในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IELTS ที่บริษัท IDP ตามเวลาทำการ สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวการสอบ IELTS ได้ที่

โทร : 02 638 3111 ต่อ 111-112

อีเมล์ : ielts.thailand@idp.com

เว็บไซต์ : ielts.idp.com/thailand/

ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP
บทความน่าสนใจ

ทำไมต้องสอบ IELTS กับ IDP

นี่คือสิ่งที่ IDP มอบให้ผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับ IDP ที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังมาถึงและผ่านแน่นอน!

ทำไมต้อง IDP

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?